Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА САЙТА STARTPHOTO.BG1. Преамбюл

1.1. Настоящите Общи Условия уреждат използването от ваша страна на този уебсайт („Сайт“) и отношенията ви с „Бончук и син" ЕООД, с ЕИК: 202651855 („ние“ или „нас“).

1.2. Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия, тъй като те засягат вашите права и задължения съгласно закона. Ако не сте съгласни с тези Общи Условия, моля, не използвайте този сайт.

1.3. Сайтът „startphoto.bg"e разработен и се поддържа от „Бончук и син" ЕООД.

1.4. Настоящите Общи Условия се прилагат за:

1.4.1. Достъп до сайта от всчики потребители;

1.4.2. Договори за достъп до произведенията с цел публикуването им;

1.4.4. Индивидуални договори за предоставяне на произведения.

1.5. Ние можем да актуализираме тези Общи Условия от време на време по законови или регулаторни причини или за да позволим правилното функциониране на този сайт.

1.6. Промените по т. 1.5 ще се прилагат за използването на този сайт, след като сме ги публикували. Ако не желаете да приемете новите Общи Условия, не трябва да продължавате да използвате този сайт и свързаните с него услуги. Ако продължите да използвате този сайт след датата, на която промяната влезе в сила, използването от ваша страна на този сайт показва вашето съгласие да бъдете обвързани от новите Общи Условия.2. Достъп до сайта от всчики потребители

2.1. Тези Общи Условия се прилагат за вашето използване на сайта и отношенията с „Бончук и син" ЕООД, с ЕИК: 202651855, независимо дали придобивате произведения или не.

2.2. Този сайт ви се предоставя за ваша лична употреба при спазване на настоящите Общи Условия. Използвайки този сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи Условия.

2.3. Вие носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които осъществяват достъп до този сайт чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези Общи Условия и че ги спазват.

2.4. Въпреки че се стремим да ви предложим възможно най-добрата услуга според нашите най-добри усилия, ние не обещаваме, че услугите на този сайт ще отговорят на вашите изисквания. Не можем да гарантираме, че услугите ще бъдат безпроблемни. Ако възникне грешка с този сайт, трябва да ни съобщите за нея и ние ще се опитаме да коригираме грешката възможно най-скоро.

2.5. Вашият достъп до този сайт може понякога да бъде ограничаван, за да позволи поправка, поддръжка или въвеждане на нови функционалности или услуги. Ще се опитаме да възстановим услугата възможно най-скоро.

2.6. Коментарите и другите материали, публикувани на този сайт, не са предназначени да представляват съвет, на който трябва да се разчита. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, които могат да бъдат понесени от вас или всеки посетител на този сайт или от всеки, който може да бъде информиран за някое от съдържанието му в резултат на разчитане на такива материали.

2.7. За улеснение за вас този сайт включва връзки към други уеб сайтове или материали, които са извън неговия контрол. Ние не носим отговорност за съдържанието на който и да е сайт извън този Сайт.

2.8. Част от този сайт може да съдържа реклама и спонсорство. Рекламодателите и спонсорите са отговорни да гарантират, че материалите, изпратени за включване в този сайт, отговарят на съответните закони и кодекси. Ние не носим отговорност за грешки или неточности в рекламните и спонсорски материали.

2.9. Вие не можете да прехвърляте никое от правата си по тези Условия на друго лице. Ние можем да прехвърлим правата си съгласно тези Условия на друго предприятие, където разумно смятаме, че правата ви няма да бъдат засегнати.3. Съдържание и авторски права в сайта при посещение от потребител

3.1. Съдържанието на този сайт включва авторски права върху произведения (фотографии), търговски марки, права върху база данни и други права на интелектуална собственост, които са защитени от закона. На нарушителите се налага имуществена санкция от 50 лв. за всяко нарушение, освен ако деянието им не съставлява престъпление по Наказателния кодекс, за което се предвижда включително наказание лишаване от свобода. За нанесените вреди, нарушителите носят допълнителна имуществена отговорност, съгласно действащото законодателство. Ползване на съдържание или произведение (фотография) може да се осъществи само въз основа на Договор за достъп или на Индивидуален договор за предоставяне.

3.2. Без надлежно сключен Договор за достъп или на Индивидуален договор за предоставяне Вие нямате право да възпроизвеждате, модифицирате, копирате или разпространявате произведенията (фотографиите) нито това съдържание, било напълно или отчасти.4. Договори за достъп до произведенията с цел публикуването им

4.1. Договорът за достъп до произведенията с цел публикуването им е едногодишен абонаментен договор, който се сключва между Абоната и „Бончук и син" ЕООД, с ЕИК: 202651855, като последното има качеството на "Автор" по отношение на произведенията (фотографиите).

4.2. Договорът за достъп до произведенията с цел публикуването им се сключва от страните в писмена форма. По договорка между страните, договорът може да се сключи и в електронна форма.

4.3. Договорът за достъп до произведенията с цел публикуването им има срок от една година, който започва да тече от първо число на календарния месец, следващ датата на подписването.

4.4. С Договора за достъп до произведенията с цел публикуването им Авторът „Бончук и син" ЕООД предоставя на Абоната едногодишен достъп до файлове с произведения (фотографии), които са публикувани ("качени") в сайта и които Абонатът може да ползва само в границите, уговорени в Настоящите Общи Условия (т. 4.11- 4.14) и само в границите на договора и за срока, за който договрът е в сила.

4.5. Авторът „Бончук и син" ЕООД осигурява достъпа по т. 4.4, като предоставя на Абоната потребителско име и парола.

4.6. По силата на предоставения достъп, Абонатът получава правото да запише ("свали") файлове с произведения (фотографии) без ограничение на техния брой; докато договорът е в сила, Абонатът може да достъпва до файловете неограничен брой пъти.

4.7. Достъпът се предоставя за всеки календарен месец по отделно; възнаграждението на Автора се договаря в договора. Възнаграждението следва да се плати преди 1-во число на месеца, за който се предпоставя достъпът.

4.8. Възнаграждението за достъп следва да се плати от Абоната банковата сметка, посочена в договора.

4.9. Ако преди настъпванeто на първо число на следващия календарен месец, Абонатът плати ново възнаграждение в размер по т. 4.7, то срокът на договора се продължава за още един календарен месец. Ако при настъпването на първо число на календарния месец Абонатът не извърши плащане, то Авторът му забранява предоставения достъп до сайта; в случай, че след това Абонатът направи плащане, то важи само до края на текущия календарен месец, като компенсация за забавеното плащане.

4.10. Абонатът е длъжен да ползва потребителското име и парола за достъп само лично; ако трето лице ползва същите потребителското име и парола за достъп, то Абонатът носи отговорност, ако действията на третото лице нарушават договора и/или Настоящите Общи Условия.

4.11. Абонатът може да ползва записаните ("свалени") файлове с произведения (фотографии) само и единствено за публикуване в онлай платформа/ издание за отразяване на актуални събития, а също така само и единствено когато Абонатът е платил възнаграждението по т. 4.7 за текущия месец.

4.12. При публикуването на произведението, Абонатът е длъжен да постави на фотографията в удобен за възприемане шрифт, цвят и размер следния текст: "Снимка: startphoto.bg”, като в случай, че Абонатът не изпълни това си задължение, той носи отговорност за неизпълнение по смисъла на т. 3.1 от Настоящите Общи Условия.

4.13. Абонатът не може да използва произведението по друг начин, освен по уговорения в т. 4.11 и 4.12 в Настоящите Общи Условия, не може да предоставя полученото ползване на трети лица, нито може да публикува произведение (фотография), ако не е платил възнаграждението за текущия месец, като в случай, че Абонатът не изпълни тези си задължения, той носи отговорност за всяко отделно неизпълнение по смисъла на т. 3.1 от Настоящите Общи Условия, а Авторът ще има право да упражни всички свои права, посредством сезиране на компетентните държавни органи.

4.14. Вън от авторските права върху фотографията, Авторът не отговаря за начина на ползване на произведението от Абоната, респ. за преценката на Абоната за законосъобразното и моралното ѝ ползване.

4.15. В случай, че поради технически причини, за които отговаря Авторът, сайтът не може да бъде достъпен, Абонатът има право да получи допълнителен срок на достъп в следващия календарен месец, за толкова дни, за колкото сайтът не е бил достъпен. В този случай страните могат да уговорят и съответно намаляване на размера на месечното възнаграждение.

4.16. В случай, че срокът на Договора (от една година) е изтекъл, но Абонатът плати възнаграждение за следващия календарен месец, то срокът на договора се продължава докато Абонатът плаща месечните възнаграждения.5. Индивидуални договори за предоставяне на произведения.

5.1. Индивидуалният договор за предоставяне на произведения ("Индивидуалният договор") се сключва между Ползвател и и „Бончук и син" ЕООД, с ЕИК: 202651855, като последното има качеството на "Автор" по отношение на произведенията (фотографиите).

5.2. Индивидуалният договор се сключва от страните в свободна форма.

5.3. С Индивидуалния договор Авторът „Бончук и син" ЕООД предоставя на Ползвателя файлове с конкретни произведения (фотографии), които Ползвателят може да ползва само за лични и/или нестопански цели.

5.4. Авторът „Бончук и син" ЕООД предоставя файловете с произведенията на Ползвателя посредством e-mail, или по друг технически начин.

5.5. Размерът на възнаграждението се уговаря между страните при сключването на Индивидуалния договор, като плщането е условие за предоставяне на файловете с произведенията.

5.6. Възнаграждението на Автора следва да се плати от Ползвателя по следната банкова сметка:

Банка: .................; BIC: .......................; IBAN: ………………………………….

5.7. Ползвателят може да ползва получените файлове с произведения (фотографии) само и единствено за лични и/или нестопански цели, като публикуването и/или разпространението им може да се извършва по не-търговски начин и в не-търговско количество, като в случай, че Ползвателят не изпълни тези си задължения, той носи отговорност за всяко отделно неизпълнение по смисъла на т. 3.1 от Настоящите Общи Условия, а Авторът ще има право да упражни всички свои права, посредством сезиране на компетентните държавни органи.

5.8. Вън от авторските права върху фотографията, Авторът не отговаря за начина на ползване на произведението от Ползвателя, респ. за преценката на ползвателя за законосъобразното и моралното ѝ ползване и разпространение.

5.9. В случай на законови претенции от трети лица, или при други основания, Авторът може да поиска от Ползвателя да спре използването на произведението по определен начин или по определени начини, като в случай, че Ползвателят не изпълни това, той носи отговорност по реда на т. 5.7 по- горе.6. Заключителни разпоредби

6.1. За всички въпроси, неуредени от настоящите Общи Условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

6.2. Ако имате въпроси, моля свържете се с нас на kostadinski@gmail.com.

6.3. Настоящите Общи Условия са приети с решение на собственика на "Бончук и син" ЕООД от 01.07.2022г. и влизат в сила от 01.07.2022г.